krusomjai Article


สื่อเพศวิถี 4 อยากรู้ คิดอะไรอยู่

สาระสำคัญ          
     เมื่อมีความสัมพันธ์ต่อกัน การปฏิบัติตัวหรือการแสดงออกต่อกันควรอยู่บนฐานของการให้เกียรติกันและกัน ทั้งนี้ การแสดงออกบางอย่าง อาจถูกตีความ ถูกคาดหวัง หรือเข้าใจเจตนาแตกต่างไปจากสิ่งที่คนกระทำตั้งใจ  การสื่อสารเพื่อทำความเข้าใจกัน การถามหรือบอกความรู้สึกของแต่ละฝ่ายจะช่วยให้ไม่เกิดความเข้าใจหรือความคาดหวังที่ผิดๆ  และยังช่วยเตรียมการป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้

จุดประสงค์

๑. ระบุสาเหตุที่ทำให้คนสองคนเข้าใจต่างกัน ในเรื่องเดียวกัน

๒. บอกสถานการณ์หรือการแสดงออกที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจ

๓. บอกวิธีการจัดการหากพบตนเองอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์


อุปกรณ์ และสื่อ   

๑. กระดาษฟลิปชาร์ท  กระดาษกาว  ปากกาเคมี

๒. บัตรสถานการณ์ต่างๆ  เตรียมใส่ซองไว้ เพื่อให้แต่ละกลุ่มเลือก

๓. กระดาษเอสี่ เท่าจำนวนผู้เรียน  (ให้ผู้เรียนตัดกระดาษเป็น ๖ ส่วนเท่าๆ กัน เพื่อใช้เขียนคำตอบ ๖ ข้อ)

 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

๑. ครูชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมว่า เป็นการเรียนรู้ถึงการแสดงออกและความคาดหวังในความสัมพันธ์ของแต่ละเพศที่อาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันในแต่ละสถานการณ์  เพื่อให้เข้าใจกันและกันมากขึ้นและเพื่อให้รู้ว่าควรจะตัดสินใจอย่างไรหากอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้น

๒. แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย ๖ กลุ่ม  โดยแยกเป็นกลุ่มชายล้วน  หญิงล้วน (ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนกลุ่มชายหญิงเท่ากัน)   แจกกระดาษเอสี่ ให้ผู้เรียนคนละ ๑ แผ่น และบอกให้ตัดกระดาษเป็น ๖ ส่วนเท่าๆ กัน สำหรับเขียนคำตอบในแต่ละรอบ  ให้กลุ่มหญิงเขียนอักษร  “ญ”  และกลุ่มชายเขียนอักษร “ช”  ไว้ที่มุมกระดาษด้านขวาทั้ง ๖ แผ่น

๓. กิจกรรมนี้เป็นการคิดเรื่องต่อจากเหตุการณ์หนึ่งๆ  ว่าจะเป็นแบบใดได้บ้าง  โดยที่ไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกัน  และไม่มีแบบไหนถูกหรือผิด แต่ให้ทุกคนบอกตามความคิด ความรู้สึกของตนเอง  

๔. เริ่มเล่น โดยให้กลุ่มแรกหยิบบัตรคำขึ้นมา ๑ ใบ จากซอง แล้วอ่านให้เพื่อนทั้งห้องได้ยิน  จากนั้นให้ทุกคนเขียนคำตอบลงในกระดาษของตนเอง  โดยตอบคำถาม ๒ ข้อ  

 • แปลความหมายการกระทำนั้นว่าอย่างไร
 • คิดว่าเหตุการณ์ต่อจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง

๕. เมื่อเขียนเสร็จแล้ว ให้แต่ละกลุ่มรวบรวมคำตอบให้กับกลุ่มที่เป็นคนอ่านบัตรคำนั้นๆ เก็บไว้ก่อน

๖. ให้กลุ่มต่อไปจับบัตรคำ และให้ทุกคนตอบเหมือนข้อแรก  จนครบทั้ง ๖ กลุ่ม

๗.     จากนั้นให้เวลาแต่ละกลุ่มรวบรวมคำตอบลงในกระดาษฟลิปชาร์ท  โดยให้แยกคำตอบหญิงชาย  เพื่อนำเสนอกับกลุ่มใหญ่  ให้เวลาในการรวบรวมคำตอบ ๕ นาที  และนำเสนอกลุ่มละ ๒ นาที

 

คำถามชวนคิด

 • ผู้ชายกับผู้หญิงให้ความหมายกับแต่ละสถานการณ์เหมือนหรือต่างกัน อย่างไร
 • หากคนคู่นั้นเห็นต่างกัน คิดว่าจะส่งผลอย่างไร
 • จะรู้ได้อย่างไรว่าอีกฝ่ายคิดหรือคาดหวังอะไรจากพฤติกรรมการแสดงออก
 • หากเราเข้าใจผิด หรือไม่รู้ความคาดหวังของอีกฝ่าย อาจทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้าง
 • ถ้าคิดว่าเหตุการณ์จะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์   ใครควรเป็นคนเตรียมการป้องกัน
 • ถ้าไม่ได้ป้องกัน  สามารถปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ได้หรือไม่  เพราะอะไร
 • จากกิจกรรมนี้  ถ้าต้องการบอกให้อีกฝ่ายรู้ว่าตัวเองคิดอะไรไว้  จะทำได้หรือไม่  เพราะอะไร  และจะบอกอย่างไร


สรุปประเด็นสำคัญ 

 • คนสองคนอาจให้ความหมายต่อพฤติกรรมหรือการแสดงออกหนึ่งๆ ต่างกัน ทำให้เกิดความคาดหวังที่ต่างกันด้วย  การพูดคุยกันอย่างเปิดเผยเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้อีกฝ่ายรู้ว่าเราต้องการกำหนดขอบเขตความสัมพันธ์ไว้ที่ใด   อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องจัดการตามลักษณะเฉพาะของแต่ละคน
 • พฤติกรรมบางอย่าง อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้วางแผน ซึ่งอาจเกิดได้โดยที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งคู่ไม่ได้ตั้งใจ  หากเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้น ต้องกล้าที่จะบอกความรู้สึกของตนเองโดยต้องคำนึงถึงความพร้อม ความปลอดภัย และผลที่จะตามมา  และต้องไม่เป็นการบังคับอีกฝ่ายให้ทำตามความต้องการของตนเอง

การวัดและประเมินผล

 • สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม และการอภิปรายแลกเปลี่ยน

 

คำถามท้ายบท

þ  ความคิดในข้อใดที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์

ก.      เราไม่คิด เขาก็คงไม่คิด

ข.      เรามีสิทธิที่จะปฏิเสธ

ค.      ความรัก ความใคร่ ใกล้กันนิดเดียว

ง.      ไม่ปล่อยให้มีโอกาส ก็ไม่เกิดหรอก

 

þ  ผู้หญิง ผู้ชาย ไม่ควรอยู่ด้วยกันสองต่อสอง เห็นด้วยหรือไม่ เพราะอะไร

 


บัตรคำ อยากรู้ คิดอะไรอยู่

(เขียน ๑ ข้อต่อ ๑ บัตรคำ)

 

ครูควรประเมินเวลา และจำนวนผู้เรียนในแต่ละครั้ง ว่าควรใช้บัตรคำ (บัตรสถานการณ์) กี่ใบ  (ในกิจกรรมระบุให้แบ่งผู้เรียนเป็น ๖ กลุ่ม – ใช้บัตรคำ ๖ ใบ)  และสามารถปรับเปลี่ยนสถานการณ์ให้สอดคล้องกับบริบทผู้เรียนได้

ในการเตรียมการ ครูอาจเตรียมบัตรคำให้พอดีกับจำนวนกลุ่ม หรือเตรียมให้มากกว่าจำนวนกลุ่มก็ได้ เพื่อให้จับฉลาก  หรือหากมีเวลา อาจให้เล่นมากกว่า ๑ บัตรต่อ ๑ กลุ่มก็ได้

 

 • นัดเจอหน้าครั้งแรกหลังจากแชททางอินเทอร์เน็ตสองอาทิตย์
 • ชวนไปดูหนังสองต่อสอง
 • ชวนไปงานปาร์ตี้ที่บ้านเพื่อนด้วยกัน
 • ชวนซ้อนท้ายมอเตอร์ไซด์เพื่อพาไปส่งบ้าน
 • ชวนไปที่บ้านตอนไม่มีใครอยู่
 • โทรศัพท์หาทุกวัน
 • ไปเที่ยวผับด้วยกัน
 • หอมแก้มตอนไม่มีใครเห็น
 • ได้อยู่ด้วยกันสองคนทั้งวัน
 • หนุนตักกันเมื่อมีโอกาส
 • ขอเบอร์โทรศัพท์
 • เริ่มจับมือ จูงมือ เวลาเดินข้ามถนน
 • แอบค้นกระเป๋าแฟน เห็นถุงยางอนามัย
 • ชวนไปค้างบ้านเพื่อนเพื่อติวหนังสือ
 • โอบเอว โอบไหล่ เวลาไปไหนด้วยกัน
 • ชวนไปเที่ยวต่างจังหวัดสองคน
 • ชวนไปคาราโอเกะตอนกลางคืนรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 24.07 KBs
Upload : 2015-07-22 13:58:37
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

1
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


krusomjai
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
สุขศึกษาและพลศึกษา


SAARD-KM © 2015

Generated 0.611288 sec.