krusomjai Article


สื่อเพศวิถี 4 ปากต่อปาก

สาระสำคัญ
     การเข้าใจถึงอิทธิพลของกระบวนการหล่อหลอมทางสังคมที่มีต่อความคิด ความเชื่อ และการกระทำของบุคคล  ทำให้เข้าใจที่มา หรือพื้นฐานของชุดความคิด ความเชื่อ ค่านิยมของตนเองในเรื่องต่างๆ ที่อาจเหมือนหรือต่างจากบรรทัดฐานของครอบครัว หรือสังคมก็ได้  และเรียนรู้ที่จะประเมินและเลือกรับค่านิยม คำสอนมาปฏิบัติตามอย่างผู้ที่รู้จักตนเอง เข้าใจสังคมและคนรอบข้าง

จุดประสงค์

. ระบุค่านิยมและการอบรมสั่งสอนของสังคมที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในช่วงวัยรุ่น

. วิเคราะห์ถึงผลของค่านิยมและการอบรมดังกล่าวต่อพฤติกรรมของวัยรุ่น

. ยกตัวอย่างความขัดแย้งของคำสอน/ค่านิยมในเรื่องเพศ  กับสภาพสังคมของวัยรุ่นในปัจจุบัน

อุปกรณ์ และสื่อ

. กระดาษฟลิปชาร์ท  กระดาษกาว  ปากกาเคมี

. แผ่นกิจกรรมปากต่อปาก สำหรับหญิงและชาย เท่าจำนวนผู้เรียน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

. ผู้ดำเนินกิจกรรมชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมว่าเป็นการทบทวนสิ่งที่เราถูกบอกหรือถูกสอนในเรื่องความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ (๓ นาที)

. ผู้ดำเนินกิจกรรมแจก แผ่นกิจกรรมปากต่อปาก ให้ผู้เรียนแต่ละคน โดยให้เขียนสิ่งที่ถูกบอก ถูกสอนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ทั้ง ๖ เรื่องตามที่ระบุ  ให้เวลา ๕ นาที

三. จากนั้น แบ่งผู้เรียนออกเป็น ๖ กลุ่ม คละหญิงชาย แจกกระดาษฟลิปชาร์ทให้กลุ่มละ ๑ แผ่น โดยแต่ละกลุ่มจะได้รับมอบหมาย ๑ หัวข้อ

หัวข้อสำหรับกลุ่มย่อย ๖ กลุ่ม (เลือกกลุ่มละ ๑ เรื่อง)

. สิ่งที่วัยรุ่นหญิงชายถูกบอก/ถูกสอน เรื่อง  “การคบเพื่อน”

. สิ่งที่วัยรุ่นหญิงชายถูกบอก/ถูกสอน เรื่อง  “การมีแฟนในวัยเรียน”

. สิ่งที่วัยรุ่นหญิงชายถูกบอก/ถูกสอน เรื่อง  “ความสัมพันธ์แบบรักเพศเดียวกัน”

. สิ่งที่วัยรุ่นหญิงชายถูกบอก/ถูกสอน เรื่อง  “การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน”

. สิ่งที่วัยรุ่นหญิงชายถูกบอก/ถูกสอน เรื่อง  “การตั้งครรภ์ในวัยเรียน”

. สิ่งที่วัยรุ่นหญิงชายถูกบอก/ถูกสอน เรื่อง  “การคบและปฏิบัติตัวกับเพื่อนต่างเพศ”

ให้เวลา ๑๐ นาที ให้กลุ่มช่วยกันดังนี้

. รวบรวมสรุปสิ่งที่สมาชิกแต่ละคนถูกบอกในเรื่องนั้นๆ โดยแยกหญิงชาย

. ให้อภิปราย และช่วยกันตอบคำถามต่อไปนี้

 • เห็นด้วยหรือไม่กับคำบอก/คำสอนในเรื่องนั้นๆ  ให้เหตุผล
 • มีข้อสังเกตอย่างไรบ้างต่อคำสอนที่สอนหญิงกับชายในเรื่องเดียวกัน 
 • คิดว่าวัยรุ่นสามารถทำตามสิ่งที่ถูกบอก ถูกสอน มากน้อยเพียงไร เพราะเหตุใด
 • ในการเลือกว่าจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามค่านิยมหรือคำสั่งสอนที่ได้รับ วัยรุ่นควรพิจารณาจากอะไรบ้าง

. เมื่อหมดเวลา ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลการอภิปรายในกลุ่มของตัวเอง ให้เวลากลุ่มละ ๓ นาที

เมื่อนำเสนอครบทุกกลุ่มแล้ว ผู้ดำเนินกิจกรรมชวนคิด โดยใช้คำถามดังนี้

คำถามชวนคิด

· หากเรามีความเชื่อหรือค่านิยมที่แตกต่างไปจากกรอบค่านิยมที่ถูกบอกมา เราจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับผู้ใหญ่

· ถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ สิ่งที่เราอยากบอกวัยรุ่นในเรื่องทั้ง ๖ เรื่อง คืออะไร เพราะอะไร

· หากต้องการให้วัยรุ่นตระหนัก หรือคิดในเรื่องต่างๆ ที่คุยกัน นักเรียนคิดว่าผู้ใหญ่ควรจะทำอะไรอีก

สรุปประเด็นสำคัญ 

 • ในแต่ละสังคม จะมีแนวปฏิบัติและค่านิยมที่เป็นบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคม รวมถึงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในแต่ละรูปแบบด้วย
 • วัยรุ่น มักเป็นเป้าหมายการดูแลของผู้ใหญ่อย่างเข้มงวด เพราะถูกมองว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ และมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่น  โดยเฉพาะเรื่องการคบเพื่อน การมีแฟน และการมีเพศสัมพันธ์
 • แม้กรอบค่านิยมจะถูกอ้างอิงเสมอว่าเป็นแนวทางที่คนส่วนใหญ่นิยมปฏิบัติ  แต่ในความเป็นจริง หลายเรื่องก็ยากจะปฏิบัติตามเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป   บางเรื่องมีการกระทำที่เปลี่ยนไปแล้ว แต่ค่านิยมเปลี่ยนตามไม่ทัน   บางเรื่องค่านิยมก็เปลี่ยนไปแล้วแต่มีการกระทำของบุคคล กลุ่มคนที่ยังไม่ได้ทำตามก็มีมาก   เหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของสังคม  เราจึงไม่ควรมองเรื่องค่านิยมว่าเป็นสิ่งหยุดนิ่งตายตัว  และควรเลือกรับค่านิยมอย่างผู้ที่รู้จักแยกแยะด้วยเหตุผลว่า  อะไรเหมาะสมกับเงื่อนไขของเรา  
 • การเรียนรู้กติกาของสังคมช่วยให้รู้ว่าเราจะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างไร   หากข้อกำหนดของสังคมต่างจากสิ่งที่เราคิดและปฏิบัติ   ก็ต้องพร้อมที่จะรับผลที่เกิดตามมาอย่างผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อการเลือกของตัวเอง  

 ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ดำเนินกิจกรรม

 • ผู้ดำเนินกิจกรรมควรช่วยกระตุ้นให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อย
 • ในประเด็นเรื่องรักเพศเดียวกัน หากมีทัศนคติในทางลบ หรือในเชิงล้อเลียนรุนแรง  ควรให้ข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมว่าเป็นพฤติกรรมแบบหนึ่งที่เป็นไปตามความสนใจทางเพศที่คนสามารถมีแตกต่างกันตามธรรมชาติ  ซึ่งไม่ได้ถือเป็นความเบี่ยงเบนหรือเป็นความผิดปกติใดๆ
 • ประเด็นเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  ควรระวังและหลีกเลี่ยงการใช้ทัศนะในเชิงตัดสินคุณค่า เพราะอาจมีผู้เรียนบางคนที่มีประสบการณ์ดังกล่าว  และหากต้องการเสริม  ควรเน้นเรื่องผลที่ตามมาจากการมีเพศสัมพันธ์และวิธีการป้องกัน รวมทั้งการชี้ให้เห็นว่า การเลือกมีหรือไม่มีเพศสัมพันธ์ เป็นทางเลือกเสมอไม่ได้ขึ้นกับว่าผู้นั้นเคยหรือไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน
แผ่นกิจกรรม
1.  การคบเพื่อน
2.  การมีแฟนในวัยเรียน
3.  ความสัมพันธ์แบบเดียวกัน
4.  การตั้งครรภ์ในวัยเรียน

5.  การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
6.  การคบและการปฏิบัติตัวต่อเพื่อนต่างเพศ  

 ปากต่อปาก.png

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 202.53 KBs
Upload : 2015-07-11 10:11:22
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

1
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


krusomjai
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
สุขศึกษาและพลศึกษา


SAARD-KM © 2015

Generated 0.569097 sec.