krusomjai Article


สื่อเพศวิถี 4 เรื่อง ขอซื้อความปลอดภัย

สาระสำคัญ
     ทัศนคติและค่านิยมของสังคมในเรื่องเพศ โดยเฉพาะต่อเรื่องวิถีชีวิตทางเพศของวัยรุ่น อาจเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงข้อมูลความรู้และอุปกรณ์ที่จะช่วยให้วัยรุ่นปลอดภัยจากการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์และการติดเชื้อเอชไอวี

จุดประสงค์

. วิเคราะห์ผลกระทบของความคิดเห็นที่หลากหลายของคนในสังคมต่อการจัดบริการอุปกรณ์คุมกำเนิดและการป้องกันให้วัยรุ่น

. ระบุทางเลือกสำหรับวัยรุ่นในการป้องกันตนเองจากการตั้งครรภ์และการติดเชื้อเอชไอวี

. บอกแหล่งบริการที่วัยรุ่นสามารถขอข้อมูลและอุปกรณ์เพื่อการป้องกัน

อุปกรณ์ สื่อ และการเตรียมการ

. กระดาษฟลิปชาร์ท  กระดาษกาว  ปากกาเคมี

. ตัวอย่างอุปกรณ์คุมกำเนิด

การเตรียมการ

ให้การบ้านล่วงหน้า โดยขออาสาสมัคร ๓ กลุ่ม และมอบหมายงานล่วงหน้าเพื่อให้ผู้เรียนเตรียมนำเสนอในคาบ ตามรายละเอียดดังนี้

การบ้าน

กลุ่มแรก:  

ขออาสาสมัคร ๖ คน  (หญิง ๓ ชาย ๓) ไปหาซื้ออุปกรณ์คุมกำเนิดที่ร้านขายยา ร้านค้า หรือขอที่สถานบริการสาธารณสุข โดย

 • หญิง ๑ คน ชาย ๑ คนซื้อยาเม็ดคุมกำเนิด
 • หญิง ๑ คน ชาย ๑ คนซื้อยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน
 • หญิง ๑ คน ชาย ๑ คน ซื้อถุงยางอนามัย

 

กลุ่มสอง:  

ขออาสาสมัคร ๑๐ คน (หญิง ๕ ชาย ๕)  สำรวจความคิดเห็นในประเด็น 

“เห็นด้วยหรือไม่ กับการจัดบริการเรื่องถุงยางและยาคุม ให้วัยรุ่นรับรู้และเข้าถึงได้ง่าย”

 • หญิง ๑ ชาย ๑  ถามความเห็นจาก “พ่อ”
 • หญิง ๑ ชาย ๑  ถามความเห็นจาก “แม่”
 • หญิง ๑ ชาย ๑  ถามความเห็นจาก “ครูในโรงเรียน”  (ยกเว้นครูเพศศึกษา)
 • หญิง ๑ ชาย ๑  ถามความเห็นจาก “คนขายยาที่ร้านขายยา”
 • หญิง ๑ ชาย ๑  ถามความเห็นจาก “ผู้ให้บริการสาธารณสุข”

 

กลุ่มสาม:  

ขออาสาสมัคร ๖ คน (หญิง ๓ ชาย ๓)

รวบรวมสื่อต่างๆ ที่สะท้อนให้เห็น เรื่องการใช้/ไม่ใช้การคุมกำเนิด/การป้องกันโรคในวัยรุ่น เช่น ข่าวในหนังสือพิมพ์  การโฆษณา  การรณรงค์ ฯลฯ

 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

 . ผู้ดำเนินกิจกรรมชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม “ขอซื้อความปลอดภัย” ว่าเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความคิดเห็นของคนในสังคมที่มีต่อเรื่องการคุมกำเนิด และวิธีการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยในการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น โดยการลองไปหาซื้อ สอบถามความเห็นของบุคคลและ สำรวจสิ่งที่ปรากฏในสื่อ (๓ นาที)

. ผู้ดำเนินกิจกรรมให้อาสาสมัครที่ไปทดลองซื้อยาเม็ดคุมกำเนิด ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน และถุงยางอนามัย เล่าบรรยากาศในการไปซื้ออุปกรณ์เหล่านั้นให้เพื่อนๆ ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง และตัวเองรู้สึกอย่างไร (๒๐ นาที)

. จากนั้น ให้ตัวแทนกลุ่มอีกสองกลุ่มนำเสนอผลการสำรวจของตนตามโจทย์ที่ได้รับ คือ

 • ความคิดเห็นของพ่อ, แม่, ครู, คนขายยา, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในเรื่อง 

“การจัดบริการเรื่องถุงยางและยาคุม ให้วัยรุ่นรับรู้และเข้าถึงได้ง่าย”

 • ภาพสะท้อนเรื่องการใช้/ไม่ใช้วิธีคุมกำเนิด/การป้องกันโรคของวัยรุ่นในสื่อ

. เมื่อนำเสนอครบแล้ว ผู้ดำเนินกิจกรรมชวนคุยในกลุ่มใหญ่โดยใช้คำถามชวนคิดเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่แต่ละกลุ่มนำเสนอ

คำถามชวนคิด

 • เป็นเรื่องยากหรือง่ายหากวัยรุ่นจะหาซื้อยาคุมหรือถุงยางเพื่อป้องกัน เพราะเหตุใด
 • เมื่อได้ฟังความเห็นของผู้ใหญ่ในเรื่องวัยรุ่นกับการคุมกำเนิด  นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไร
 • หากวัยรุ่นที่มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้แล้วไปหาซื้อ และถูกผู้ใหญ่มองในทางลบ วัยรุ่นจะรู้สึกอย่างไร จะมีผลต่อการใช้อุปกรณ์เหล่านั้นหรือไม่ อย่างไร
 • ข่าวการตั้งครรภ์ การทำแท้ง  การติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มวัยรุ่นที่ปรากฏในสื่อต่างๆ   นักเรียนคิดว่า มีสาเหตุสำคัญอะไรบ้างที่ทำให้เกิดปัญหาเหล่านั้น
 • วัยรุ่นมีทางเลือกอะไรบ้างในการป้องกันไม่ให้ตั้งครรภ์หรือติดโรค
 • หากตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ ใครควรเป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกันการตั้งครรภ์และการติดเชื้อเอชไอวี เพราะเหตุใด

 สรุปประเด็นสำคัญ 

 • สังคมไทยมีค่านิยมที่เป็นกรอบกำหนดพฤติกรรมของคนในสังคมว่า พฤติกรรมแบบใดสมควรและแบบใดไม่สมควรสำหรับแต่ละเพศ แต่ละวัย เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน  การพกถุงยาง เป็นต้น  ซึ่งมีส่วนทำให้วัยรุ่นไม่ได้รับข้อมูลที่รอบด้าน หรือขาดโอกาสในการเรียนรู้เรื่องเพศและการป้องกันตนเองอย่างมีระบบ 
 • นอกจากนั้น ค่านิยมเรื่องเพศในสังคมไทยมีมาตรฐานที่แตกต่างกันระหว่างการปฏิบัติต่อหญิงและชาย ทำให้เกิดทัศนะความเชื่อที่เห็นว่า เรื่องเพศเป็นเรื่องเสียหายสำหรับฝ่ายหญิง และเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเข้าถึงข้อมูลและการดูแลป้องกันสุขภาพทางเพศของผู้หญิง
 • การป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมทั้งการติดเชื้อเอชไอวี เป็นความรับผิดชอบสองด้าน  ด้านหนึ่งเป็นความรับผิดชอบที่แต่ละคนจะต้องดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง คนอื่นทำแทนไม่ได้ เช่นเดียวกับการแปรงฟัน กินอาหาร เป็นต้น  อีกด้านหนึ่งเป็นความรับผิดชอบร่วมของคู่รักที่จะต้องพูดคุยกันในเรื่องนี้เพื่อจัดการความสัมพันธ์ให้เป็นไปในทางที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหา ป้องกันผลกระทบที่ตามมาล่วงหน้า
 • การแสวงหาข้อมูลในเรื่องการคุมกำเนิดทำให้วัยรุ่นมีทางเลือกในการใช้ชีวิตอย่างผู้ที่รู้เท่าทัน   ไม่ได้หมายความว่า คนนั้นอยากมีหรือเคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว
 • ในการป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมทั้งการติดเชื้อเอชไอวี  ทางเลือกที่เหมาะสมของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน เช่น  การช่วยตัวเอง  การสัมผัสภายนอก การช่วยกันและกันให้ถึงจุดสุดยอด  การใช้ถุงยางอนามัย  เป็นต้น   ความห่วงใยตัวเองและคู่เป็นจุดตั้งต้นในการพูดคุยกันเพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมในแต่ละก้าวย่างของความสัมพันธ์


ภาพคุมกำเนิด.jpg

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 171.47 KBs
Upload : 2015-07-11 09:23:07
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

1
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


krusomjai
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
สุขศึกษาและพลศึกษา


SAARD-KM © 2015

Generated 0.593338 sec.