krusomjai Article


สื่อเพศวิถี 4 เรื่องของจอม

สาระสำคัญ
     การสำรวจความรู้สึก ความต้องการ ทัศนะ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ในช่วงวัยรุ่น และผลที่ตามมา  จะช่วยให้วัยรุ่นทั้งหญิงและชายตระหนักว่า โอกาสการตั้งครรภ์เกิดขึ้นได้เสมอหากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน  และได้ไตร่ตรองให้รอบคอบถึงความพร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงในชีวิต หากเผชิญกับสถานการณ์การตั้งครรภ์ในช่วงที่ยังเรียนอยู่ และหาวิธีป้องกันหรือจัดการ  ซึ่งเป็นบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกันของทั้งชายและหญิง

จุดประสงค์

. ระบุสิ่งที่จะเกิดขึ้น หากวัยรุ่นคนหนึ่งต้องกลายเป็นพ่อหรือแม่

. บอกวิธีป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม

. บอกทางเลือกและวิธีจัดการหากเผชิญสถานการณ์การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม

. บอกสิ่งที่จะเปลี่ยนไปในชีวิตวัยรุ่น หากต้องกลายเป็นพ่อแม่

อุปกรณ์ และสื่อ

. กระดาษฟลิปชาร์ท  กระดาษกาว  ปากกาเคมี

. กรณีศึกษา เรื่องของจอม ๔ ตอน

 เวลา ๒  คาบเรียน

คาบที่ ๑ ใช้กรณีศึกษา เรื่องของจอม ตอนที่ ๑ – ๓

คาบที่ ๔ ใช้กรณีศึกษา เรื่องของจอม ตอนที่ ๔

คาบที่ ๑

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

. กิจกรรมนี้เป็นการอภิปรายและวิเคราะห์ถึงพัฒนาการความสัมพันธ์ของวัยรุ่น  

. แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ ๕ - ๗ คน

. แจกกรณีศึกษาให้แต่ละกลุ่ม กรณีศึกษามี ๔ ตอน ทั้งนี้ ในคาบแรกของกิจกรรมนี้ จะใช้ ๓ ตอนแรก

. แจกให้กลุ่มทีละตอน โดยให้สมาชิกกลุ่มได้อภิปรายแลกเปลี่ยนคำถามของแต่ละตอน และนำเสนอ  ก่อนที่จะแจกตอนต่อไป

 • แจกกรณีศึกษา “เรื่องของจอม”  ตอนที่ ๑  ให้ทุกกลุ่ม  ให้เวลาอ่านเรื่อง และแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มย่อยตามประเด็นคำถามท้ายเรื่อง ให้เวลา ๑๐ นาที
 • เมื่อหมดเวลา ผู้ดำเนินกิจกรรมใช้คำถามของตอนที่ ๑  ถามทีละข้อ โดยฟังคำตอบจากทุกกลุ่ม ก่อนที่จะถามข้อต่อไป  จนครบทุกข้อ

คำถาม  ตอนที่ ๑

. วัยรุ่นชายรู้สึกอย่างไร เวลามีความรัก  และจะแสดงออกอย่างไรบ้าง

. ในกรณีของจอม  นักเรียนคิดว่าเมื่อถึงเสาร์อาทิตย์ถัดไป  จอมอยากให้เป็นอย่างไร

. นักเรียนคิดว่า “แป้ง” รู้สึกและคิดเหมือนหรือต่างจาก “จอม” อย่างไร

. นักเรียนคิดว่าเรื่องนี้จะดำเนินต่อไปอย่างไร

 • แจกกรณีศึกษา “เรื่องของจอม”  ตอนที่ ๒  ให้ทุกกลุ่ม  ให้เวลาอ่านเรื่อง และแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มย่อยตามประเด็นคำถามท้ายเรื่อง ให้เวลา ๑๐ นาที
 • เมื่อหมดเวลา ผู้ดำเนินกิจกรรมใช้คำถามของตอนที่ ๒  ถามทีละข้อ โดยฟังคำตอบจากทุกกลุ่ม ก่อนที่จะถามข้อต่อไป  จนครบทุกข้อ

คำถาม ตอนที่ ๒

. ในสถานกาณ์แบบนี้  นักเรียนคิดว่า “จอม” คิดอะไร  และ “แป้ง” คิดอะไร

. นักเรียนคิดว่ามีโอกาสมากน้อยเพียงใดที่ทั้งสองคนจะเกิดการสัมผัสเนื้อตัวกันมากกว่านี้ เพราะเหตุใด

. นักเรียนคิดว่าในสถานการณ์แบบนี้  วัยรุ่นจะคิดเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ หรือป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่หากมีเพศสัมพันธ์ เพราะเหตุใด

. นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น แป้งจะยังมาหาจอมหรือไม่  และเรื่องราวต่อไปจะเป็นอย่างไร

 • แจกกรณีศึกษา “เรื่องของจอม”  ตอนที่ ๓  ให้ทุกกลุ่ม  ให้เวลาอ่านเรื่อง และแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มย่อย ตามประเด็นคำถามท้ายเรื่อง ให้เวลา ๑๐ นาที
 • เมื่อหมดเวลา ผู้ดำเนินกิจกรรมใช้คำถามของตอนที่ ๓  ถามทีละข้อ โดยฟังคำตอบจากทุกกลุ่ม ก่อนที่จะถามข้อต่อไปจนครบทุกข้อ

 คำถาม

. นักเรียนคิดว่า เพราะเหตุใด ทั้งจอมและแป้ง จึงไม่ได้คิดและเตรียมเรื่องการป้องกัน

. นักเรียนคิดว่า ความรู้สึกของจอมและแป้ง เป็นอย่างไร

. นักเรียนคิดว่า ทั้งสองคนจะคิดเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและการป้องกันไหม  ใครน่าจะเป็นคนคิด เพราะเหตุใด

. นักเรียนคิดว่า เรื่องจะดำเนินต่อไปอย่างไร

. ทั้งนี้ในตอนที่ ๓   เมื่อมาถึงคำถามสุดท้าย “นักเรียนคิดว่า เรื่องจะดำเนินต่อไปอย่างไร”  ผู้ดำเนินกิจกรรมให้แต่ละกลุ่มไปเขียนเรื่องกลับมาเป็นการบ้านว่า หากมีตอนที่ ๔  ในเรื่องของจอมจะเป็นอย่างไร

. ก่อนจบคาบ ผู้ดำเนินกิจกรรมถามผู้เรียน โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนทั้งชายและหญิงตอบคำถามดังนี้

 คำถามชวนคิด

 • เรื่องของจอม  อาจเกิดขึ้นจริงกับวัยรุ่นได้หรือไม่
 • นักเรียนคิดว่า จอม จะเล่าเรื่องของตัวเองกับแป้งให้ใครฟังบ้าง  และจะเล่าอย่างไร
 • หากนักเรียนเป็นแป้ง  นักเรียนรู้สึกอย่างไร ที่จอมไปเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆ ฟัง
 • หากจอมเป็นเพื่อนของนักเรียน และมาเล่าเรื่องนี้ให้นักเรียนฟัง  สิ่งที่นักเรียนต้องการบอกจอมคืออะไร

   . ย้ำให้แต่ละกลุ่ม เขียนเหตุการณ์ที่จะดำเนินต่อไปในตอนที่ ๔ เป็นการบ้าน

 คาบที่ ๒ 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

. ผู้ดำเนินกิจกรรมขออาสาสมัครทบทวน “เรื่องของจอม” ทั้ง ๓ ตอน

. ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอตอนต่อไปของเรื่องของจอม ที่แต่ละกลุ่มเตรียมมา  ให้เวลากลุ่มละ ๒ นาที

. เมื่อครบทุกกลุ่ม  ผู้ดำเนินกิจกรรมชี้ให้เห็นว่า เรื่องอาจดำเนินไปได้หลายแบบ

. จากนั้น แจกกรณีศึกษาเรื่องของจอม ตอนที่ ๔  ให้แต่ละกลุ่มอ่านและอภิปรายแลกเปลี่ยนตามประเด็นคำถาม ให้เวลา ๑๐ นาที

. เมื่อหมดเวลา ผู้ดำเนินกิจกรรมใช้คำถามของตอนที่ ๔  ถามทีละข้อ โดยฟังคำตอบจากทุกกลุ่ม ก่อนที่จะถามข้อต่อไป  จนครบทุกข้อ

 คำถาม

. นักเรียนคิดว่า เพราะเหตุใดทั้งจอมและแป้ง ก็ยังไม่ใช้ถุงยางในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งต่อมา

. นักเรียนคิดว่า จอมรู้สึกอย่างไร เมื่อรับโทรศัพท์ที่แป้งบอกว่าตนเองตั้งครรภ์

. ในฐานะวัยรุ่นแบบจอม  คิดว่าจอมจะคิดถึงเรื่องอะไรบ้าง เมื่อรู้ข่าวว่าแฟนตัวเองตั้งครรภ์

. นักเรียนคิดว่า จอมมีทางเลือกอะไรบ้างในขณะนี้

. ในทางเลือกทั้งหลายที่มี  นักเรียนมีความเห็นว่า จอมควรเสนอทางเลือกใดให้กับแป้ง

 . ผู้ดำเนินกิจกรรมใช้คำถามชวนคิดเพื่อให้ผู้เรียนร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น  ดังนี้

 คำถามชวนคิด

 • หากจอมและแป้ง เลือกที่จะเก็บลูกไว้  ชีวิตของจอมและแป้งจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง
 • จอมจะบอกกับพ่อแม่อย่างไร
 • นักเรียนคิดว่า  พ่อแม่ของจอมจะรู้สึกและจะทำอย่างไร หากรู้เรื่องนี้
 • พ่อแม่ของแป้งจะรู้สึกและจะทำอย่างไร หากรู้เรื่องนี้  เหมือนหรือต่างจากพ่อแม่ของจอม
 • นักเรียนคิดว่า ตอนที่จอมและแป้งตัดสินใจมีอะไรกัน ได้คิดเรื่องโอกาสที่จะตั้งครรภ์หรือไม่  เพราะเหตุใด
 • ในหลายกรณีของเหตุการณ์แบบนี้  ฝ่ายชายมักปฏิเสธว่าตนไม่ได้เป็นพ่อของเด็ก  นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรต่อเรื่องนี้

 สรุปประเด็น 

 • แม้เพศหญิงจะเป็นคนตั้งครรภ์ แต่การตั้งครรภ์จะเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องของทั้งสองฝ่ายชายและหญิง และถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน
 • ในการมีเพศสัมพันธ์  ทุกคนควรตระหนักว่าการตั้งครรภ์อาจเกิดขึ้นได้เสมอ หากไม่มีการป้องกัน  นอกจากนั้น การไม่ป้องกันในการมีเพศสัมพันธ์ ยังทำให้มีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ด้วยหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีเชื้อ
 • การตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม สร้างความกังวลใจให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด  และอาจเป็นเรื่องซับซ้อนมากขึ้น หากการตั้งครรภ์เกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่น หรือวัยเรียน ทั้งนี้ เพราะการมีลูกมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในชีวิต  หมายถึงการเลือกที่จะทำหน้าที่พ่อแม่ มีภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบในการดูแลและเลี้ยงดูลูก  ซึ่งเป็นการดูแลอีกชีวิตหนึ่งในระยะยาว รวมทั้งการจัดการชีวิตคู่ของตนเองด้วย
 • เป็นเรื่องสำคัญของทั้งหญิงและชาย ที่จะเรียนรู้เรื่องการดูแลและป้องกันตนเอง เพื่อมิต้องเผชิญกับสถานการณ์การตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม
 • หากต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากกับการตัดสินใจ วัยรุ่นควรปรึกษาผู้ใหญ่ที่ตนเองไว้ใจ หรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องเหล่านี้


ภาพท้อง.jpg

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 165.58 KBs
Upload : 2015-07-11 09:05:59
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

2
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


krusomjai
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
สุขศึกษาและพลศึกษา


SAARD-KM © 2015

Generated 0.597257 sec.